Kodulehe suunaja

Konverents

Liidu kõrgeim juhtivorgan on konverents.

Liit peab igal aastal vähemalt ühe korralise konverentsi Liidu vanematekogu poolt kindlaksmääratud ajal ja kohas. Konverentsist teavitab Liidu president Liidu liikmeid kirjalikult koos päevakorraga vähemalt üks kuu ette.

Konverentsi kompetentsi kuulub:

  • Liidu põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste ning täienduste tegemine;
  • Liidu presidendi, asepresidendi, vanematekogu, revisjonikomisjoni ja ordineerimiskomisjoni valimine ja nende volituste lõpetamine;
  • vanematekogu poolt Liidu liikmekandidaadiks vastu võetud koguduste Liitu vastuvõtmine ja koguduste Liidust väljaarvamine;
  • Liidu eelarve ja majandusaasta aruande ning revisjonikomisjoni aruande ja ettepanekute kinnitamine;
  • Liidu tegevuse põhisuundade määratlemine;
  • Liidu õpetuslike põhimõtete käsitlemine;
  • teiste kristlike organisatsioonide liikmeks astumise või neist väljaastumise otsustamine;
  • Liidu likvideerimise otsustamine;
  • teised Liidu olulised küsimused konverentsi äranägemisel.


Liidu liikmed valivad konverentsile delegaadid järgmise arvestuse kohaselt: kuni 25-liikmelised kogudused 1 delegaat; 26-50-liikmelised kogudused 2 delegaati; 51-100-liikmelised kogudused 3 delegaati; üle saja liikmega kogudused valivad esimese saja liikme kohta 3 delegaati ja iga järgneva täis- või mittetäieliku saja koguduseliikme kohta 1 delegaadi.

Vaade 2012. aasta konverentsi istungisaali

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017