Kodulehe suunaja

Vanematekogu koosseis alates 2016

 

Konverentsi poolt neljaks aastaks valitud 19-liikmeline Vanematekogu jälgib ja suunab Liitu kuuluvate koguduste ja Liidu tööorganite elu ja tegevust. Ta peab aastas neli korralist koosolekut.

Liidu vanematekogu liikmed on: Meego Remmel, Joosep Tammo, Tõnu Lehtsaar, Siim Teekel, Tarmo Kähr, Peeter Tamm, Peeter Roosimaa, Leho Paldre,  Margus Mäemets, Allan Helde, Tarmo Lige, Gunnar Mägi, Eenok Palm, Helari Puu, Erki Tamm, Gunnar Kotiesen, Eerek Preisfreund,Tõnis Roosimaa, Valeri Vetšerkovski.

 

Vanematekogu:

 • asutab ja kutsub ellu Liidu tööorganeid (v.a ordineerimiskomisjon) ja likvideerib neid; kinnitab nende põhikirjad või kodukorrad, määrab ametisse Liidu tööorganite juhid ja vabastab nad;
 • jälgib ja suunab Liitu kuuluvate koguduste ja Liidu tööorganite elu ja tegevust (v.a ordineerimiskomisjon);
 • abistab vastavalt võimalustele kogudusi nende vajadustes;
 • teeb vajaduse korral kogudustele ettepanekuid vaimulike ametikandjate ametisse valimiseks ning suunab pastorid ordineerimiskomisjoni;
 • teeb vajaduse korral Liitu kuuluvatele kogudustele ettepanekuid koguduste vaimulike ametikandjate tagandamiseks nende kõlvatu elu, Piibli õpetusest kõrvalekaldumise või töövõimetuse tõttu;
 • valib Liidu presidendi ettepanekul peasekretäri ja teised juhatuse liikmed;
 • jälgib konverentsi otsuste elluviimist juhatuse poolt ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle;
 • annab Liidu juhatusele soovitusi Liidu finants-majandusliku ja muu Liidu juhatuse pädevusse kuuluva tegevuse korraldamiseks; annab suuniseid Liidu presidendi tööks.
 • kooskõlastab Liidu juhatuse koostatud majandusaasta aruande ja eelarve konverentsile esitamiseks;
 • annab Liidu juhatusele protokollilisest otsusest tuleneva kirjaliku nõusoleku Liidu igapäevase tegevuse raame ületavate tehingute tegemiseks (s.h ehitiste ja kinnisasjade koormamine ja võõrandamine);
 • otsustab Liidu presidendi, asepresidendi, peasekretäri ja juhatuse liikmete tasustamise ja määrab palga;
 • teeb vajaduse korral Liidu konverentsile ettepaneku Liidu presidendi, asepresidendi või vanematekogu liikme tagandamiseks ning kutsub tagasi juhatuse liikmed;
 • kinnitab ja muudab Kõrgema Usuteadusliku Seminari ja teiste Liidu koolide põhikirjad, õppekavad ja põhikohaga õppejõud ning määrab koolide hoolekogu liikmed, rektori ja õppeprorektori ning täidab koolide põhikirjadest või õigusaktidest tulenevaid erakooli omaniku ülesandeid;
 • kinnitab Liidu häälekandjate peatoimetajad;
 • võtab kogudusi Liidu liikmekandidaadiks ja esitab nad kinnitamiseks konverentsile;
 • annab soovitusi koguduste pastorite palga osas;
 • kinnitab Liidu misjonärid, evangelistid ja kaplanid;
 • kinnitab juhatuse ettepanekul esindajad kodumaistesse ja rahvusvahelistesse ühistöö organisatsioonidesse;
 • jälgib aktuaalseid ilminguid ja nende mõju vaimulikule elule ja teeb vastavaid ettepanekuid.

 

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017