Üks tervik. Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD2015

 

 

 

HandsBible

 

Üks tervik

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD2015

 

Õnnistatud uut Issanda aastat – 2015! Juhtigu meid läbi selle aasta Issanda Jeesuse Kristuse Vaimus ja ihus kingitud terviklik elunägemus: Nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.“ (1Kr 12:12)

See kujund saab mõistetavamaks vaadeldes kasvõi käsi. Viis sõrme on igaüks ise liikmed, siiski on nad kättpidi omavahel seotud. Näppude olemasolu saabki „tegeliku tähenduse“ läbi „üksteise teenimise“ ning „kaasateenimise“ terves käelises tegevuses. Sõrmed on ju loodud suurema terviku pärast kui neist igaüks ise. Üksik näpp ei ole paljuks võimeline, samamoodi käed ilma sõrmede või nendevahelise koostööta. Haarata saame vaid siis, kui kaks või enam näppu „kuulavad sõna“ ja „teevad teoks“ pea poolt käele antud käskluse. Tööd tehakse enamasti korraga kahel käel. Klaveril võib luua ja ette kanda muusikat tänu kümne sõrme koordineeritud tegevusele, rääkimata koostööst pedaalivate jalgade, kaasatöötava keha ja vaimus heliloome tervikule mõtleva peaga.

Looja loodud harmooniliste järgnevuste esitamine eeldab samamoodi tegutsemist Kristuse ihu liikmetelt ühes Vaimus. Alustada tuleb ennekõike iseendast, õppides aduma ja elama füüsiliselt, hingeliselt ja vaimulikult terviklikku elu. Apostel Paulus kinnitas: „Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna!“ (1Ts 5:23). Lähisuhetes tähendab terviklik elu elutervet armastust, abielu ja perekonda. Koos abikaasaga Jeesust järgides nii elanud kui ka märtrisurma läinud Siimon Peetruse kirjapärand kätkeb sellekohaseid apostellikke juhiseid meilegi: „Naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist. Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi. Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. (1Pt 3:1-2,7-10) Apostel Johannes edastas omalt poolt meile ilmutuse tervikorganismina elavast kogudusest ja koguduste liidust. Kogudusepea eeldab mitte niivõrd üksikute koguduste, kuivõrd koguduste ühist vaimukuulmist: „Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!“ (Ilm 2:7,11,17,29; 3:6,13,22) Edasi läkitab Issand meid jüngriks tegema terveid rahvaid, mitte pelgalt üksikinimesi: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad!“ (Mt 28:19) Nii on meiegi missioon jüngerlikult teenida ja üles ehitada tervet kogukonda – nii lokaalses kui globaalses jumalariiklikus perspektiivis.

Üleilmselt suurenevad eeloleval aastal pinged erinevatest maailmakäsitustest lähtuvate kultuuride vahel. Euroopas ja Eestis kasvab pingeväli personaalse isikuvabaduse ja kollektiivse ühisvastutuse suhtes. Meid ümbritsevad inimesed ja nende häälekandjad nõuavad üha valjemini, et keegi kellegi ega miski millegi vabadust ei piiraks. Samas saab ühiskond nii kohaliku kui ülemaailmse kooslusena toimida vaid ühiselus, ühise kogukonna liikmete kohusetundlikus ja vastutusvõimelises koostöös. Selleks tuleb igaühel tahes-tahtmatult ennast ja oma vabadust piirata, end teiste heaks tööle rakendada, ühist hüve silmas pidades teenimisvalmilt pühenduda ja pingutada. Suurimat eeskuju näitab selles suhtes Jeesus, kes ütles: „Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ (Mk 10:45) Kui me oleme Kristuse koguduseihu ja igaüks omast kohast tema liikmed, siis ei saa me elada omasoodu, vaid peame kehastama Jeesuse Vaimus sarnast elu ja teenimisvalmidust. Innustagu ja õnnistagu meid Issanda armastus läbi eeloleva aasta tema tahte elluviimisel!

Meego Remmel