Eesti EKB Koguduste Liidu 2016. a. aastakonverents

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu aastakonverents toimus  22.–23. aprillil 2016 Tartu Kolgata Baptistikoguduses teemal „Tunnistame Püha Vaimu väes“

Kokku osales konverentsil 163 delegaati 71 kogudusest.

Avajumalateenistust juhatas Kolgata koguduse pastor Leho Paldre (keda konverents ta sünnipäeval õnnitles) ja muusikas teenis rütmikate lugudega kohalik ülistusansambel. William Hoyt (USA) jutlus julgustas uskuma Jumala sõna, mis ütleb, et tema tunnistajates elab Püha Vaim.

Indrek Luide ja Erki Tamm presidendikandidaatidena küsimustele vastamas. Foto: E. VeevoÕhtu teises pooles said Tartu Risttee koguduse diakon Märt Saare küsimuste risttules Liidu juhtorganite kandidaadid delegaatidele tuttavamaks.

Laupäeva hommikul tervitas konverentsi ja pidas avapalve EELK piiskop Joel Luhamets, kes tuletas meelde, et Jumala Vaim toob selguse patu, õiguse ja kohtu kohta.

Töökoosolekutel esitati kaks slaididega ilmestatud aruannet. President Meego Remmel rääkis Liidu elust ja tegevusest nii viimasel aastal kui ka oma ametis oldud 8 aasta jooksul. Peasekretär Erki Tamm andis ülevaate Liidu majanduselust. 94-leheküljeline detailne aastaraamat (tööharud, majandusaruanded, eelarved, statistika, olulised dokumendid) oli kogudustel tutvumiseks juba varem käes ja delegaadid said selle raamatuna.

Järgnevaks neljaks aastaks valiti Liidu uueks presidendiks Erki Tamm ja asepresidendiks Gunnar Kotiesen.

Vanematekogusse: Allan Helde, Tarmo Kähr, Tõnu Lehtsaar, Tarmo Lige, Margus Mäemets, Gunnar Mägi, Meego Remmel, Leho Paldre, Eenok Palm, Eerek Preisfreund, Helari Puu, Peeter Roosimaa, Tõnis Roosimaa, Peeter Tamm, Joosep Tammo, Siim Teekel, Valeri Vetšerkovski.

Ordineerimiskomisjoni: Leho Paldre, Toivo Pilli, Meego Remmel, Peeter Roosimaa, Erki Tamm.

Revisjonikomisjoni: Vilver Oras, Ermo Soon, Madis Valk.

Liidu vanematekogu oli valinud 2015. aasta teoks Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikoguduse suurannetuse 700000 eurot. Pastor Margus Mäemets luges ette ookeanitaguse vastuskirja, milles oli öeldud „Tahame esile tõsta eelmist, meie vanemate põlvkonda, kes lahkusid kodumaalt 1944. aastal, tulles elama Vancouverisse... Nende ettevõtmisel rajati siia kirikuhoone ja nende poolt lisati koguduse põhikirja punkt: võimaluse korral panustada Eestimaa misjonitöösse.”

3-minutilistes sõnavõttudes sai rida delegaate esitada oma pakilisi küsimusi.

Võeti vastu läkitus: „Tunnistame sõna ja teoga Püha Vaimu väes!”

Leivamurdmisega jumalateenistust juhatas Toivo Pilli, Kalju baptistikoguduse segakoor Toivo Kivi juhatusel laulis Ruuben Reinvaldi armastatud laule, tänati lõpetanud juhtkonda ja paluti õnnistust uuele vahetusele, president Erki Tamm pidas jutluse.

Pikem ja mitmete fotograafide piltidega ilmestatud ülevaade aastakonverentsist, samuti president Erki Tamme jutlus ilmuvad EKB Liidu häälekandja Teekäija aprillikuu numbris.

Vanematekogu piirkondadest valitud kandidaadid. Foto: E. VeevoKandidaadid vanematekogu vabalt valitavatele kohtadele. Foto: E. Veevo Revisjonikomisjoni kandidaadid. Foto: E. VeevoMeegi remmel andis üle presidendi tänukirjad. Foto: E. Veevo Laulab Kalju koguduse segakoor Toivo Kivi juhatusel. Foto: E. Veevo Aare Tamm, Joosep Tammo ja Meego Remmel paluvad õnnistust uuele presidendile ja asepresidendile. Foto: E. Veevo

Rohkem pilte saab vaadata fotograaf Aris Sepa galeriist.

Viimselt valitseb elu Kuningas

ylestousmispyha lakitusepilt 2016Õnnistatud ülestõusmispühi, kallid kogudused ja inimesed üle Eestimaa!

Maailm meie ümber on meeletu. Patt lõhub inimesi, perekondi, ühiskondi. Kurjus hävitab elusid ja kõike, mis püha. Põrguväed vihkavad ja ründavad kasvavalt kristlasi ja kogudust. Siiski tõotas Jeesus: „Ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed.“ (Mt 16:18-19)

Apostel Peetrus, kelle kuuldes see tõotus anti, kirjutas enne märtrisurma kaaskristlastele: „Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.“ (1P 5:8-11)

Jeesuse ülestõusmine surnuist ja ülesminek taevatroonile veenis Peetrust koos teiste apostlite ja nende evangeeliumi läbi sündinud kristlaste ja kogudustega, et viimselt on meie elu mitte surmajõudude meelevallas, vaid elu Kuninga valitsuse all. Kas saab olla suuremat rõõmusõnumit Jeesuse kinnitusest: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.“ (Jh 11:25)? Nii võime hakata nägema elu ja hindama väärtusi mitte enam ajutises, vaid igaveses perspektiivis. Me ei pea kartma oma elu pärast - isegi mitte silmitsi surmajõududega. Jeesuse surnuist ülestõusmine on tõsiasi, mille järgi elades võidame ükskord niikuinii.

Patmose saarele pagendatud apostel Johannes kuulutas surnuist ülestõusnud elu Kuninga valitsust üle kõige ja kõigi mitte ainuüksi seitsmele kogudusele esimesel sajandil, vaid kõigile kahekümne esimeselgi sajandil: „Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees, ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma Isale - temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.“ (Ilm 1:4-6)

Ülestõusmispühade õnnistussooviga -
Meego Remmel
Eesti EKB Koguduste Liidu president

Valeri Vetšerkovski jätkab venekeelsete koguduste vanempresbüterina

Valeri VetšerkovskiEesti EKB Koguduste Liidu venekeelsete koguduste vendluse vanempresbüterina jätkab vend Valeri Vetšerkovski. Pärnu Peeteli kogudust karjasena teeninud ja kogudusliku töö Peeteli palvemajas üles ehitanud vend Vetšerkovski astus vanempresbüteri ülesannetesse 4 aastat tagasi pärast vend Nikolai Orehhovit. 13. veebruaril 2016 andsid venekeelsete koguduste pastorid oma vanempresbüterile jätkuva toetuse järgmiseks neljaks aastaks. Samamoodi jätkavad vanempresbüteri abina vend Pjotr Šuparski ning vanempresbüteri nõukogus vennad Orehhov ja Ruudi Leinus, kes ühtlasi koordineerib liidu eesti ja venekeelsete koguduste vahelist koostööd. Vanempresbüteri kinnitab ametisse koos teiste piirkonnavanematega liidu konverents 22.-23. aprillil Tartus, kus valitakse ühtlasi liidule uus president, asepresident, vanematekogu, ordineerimiskomisjon ja revisjonikomisjon.

Tänu ja õnnistusoovid Ülo Meriloole 90-ndal sünnipäeval

Eesti EKB Koguduste Liidu ja Oleviste koguduse kauaaegne vaimulik juht vend Ülo Meriloo tähistas 13. veebruaril 90. sünnipäeva. Auväärset juubilari oli õnnitlema tulnud hulk koguduste karjaseid. Pühapäeval, 14. veebruaril Oleviste kirikus toimunud jumalateenistusel andis praegune liidu president Meego Remmel oma eelkäijale üle kõigi liidu vanematekogu liikmete poolt allkirjastatud tänukirja, paludes vennale ja tema jätkuvale teenimistööle rohket õnnistust, tervist, vaimujõudu. Vend Ülo Meriloo on täna vanim liige liidu vanematekogus ja vanim kogudusekarjane kogudusetöös.

Ühispilt Ülo Meriloo 90 juubelipäeval Vennad Ülo Niinemägi, Meego Remmel ja Siim Teekel paluvad juubilarile õnnistust

Kasutame meile antud aega palveks!

Kallid kogudused ja koguduste karjased Eesti EKB Koguduste Liidus,

Kuningas Taavet alandub Kõigekõrgema palge ees ja tunnistab: “Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, Sinu palet!” (Ps 27:7-8)

Minagi tunnen oma südames kutset alanduda Issanda vägeva käe alla ning otsida palves ja isegi paastumises tema palet! Meid ootavad paljuski otsustavad ajad nii me koguduste liidu kui kogu me maa ja rahva elus. Kasutame siis järgmisest kolmapäevast, palvepäevast alates 40 päeva jooksul kuni ülestõusmispühadeni meile antud aega, et eriliselt tuleviku nimel palvetada. Sündigu Issanda tahe! Saame seda teha nii isiklikus palvekambris kui ühistel palvekoosolekutel, rääkimata Jumala rahvale omasest paastuaegsest elulaadist ja teenimisvalmidusest meid ümbritseva ühiskonna keskel.

Jumala sõna kinnitab: “Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked? Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest? Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb: “Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev. Ja Issand juhatab sind alati!” (Js 58:6-11)

Meego Remmel

Tunnistame Püha Vaimu väes. Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD 2016

presidendi uusaastaläkituse piltÕnnistatud uut Issanda aastat – 2016!

Algav aasta on liigaasta, kus kokku 366 päeva. Niisiis, kui Jumal lubab ja me elame, on eelolevas aastas armuaega rohkem kui mullu. Igal juhul on meile antud aeg kingituseks Loojalt. Jeesus ei käsi hakata teoretiseerima, mida ja millal täpselt see aeg endaga kaasa toob. Ta läkitab meid antud kingitust praktiliselt kasutama, öeldes: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:7-8)

Meie kätesse antud aega õigesti kasutades võime eeloleval aastal ellu viia suurimaid jumalikke ja inimlikke unistusi, mis kujunevad õnnistuseks nii meie kodukohas kui üle Eestimaa ja selle piiridegi. Jeesus läkitab meid tunnistama temast Püha Vaimu väes kõikjal üle maailma. Kui apostlid alustasid omaaegset kuulutustööd Jeruusalemmas, suundudes sealt edasi üle kogu Juuda- ja Samaariamaa ning jõudes lõpuks välja Rooma impeeriumi pealinna, piirialade ja naabermaadeni, siis tänapäevased infotehnoloogilised vahendid võimaldavad meil Jeesusest tunnistust anda sõna otseses mõttes „ilmamaa äärteni“. Elektroonilise võrguajastu sõnumi edastamine eeldab siiski elektrienergia ning vooluvõrgu olemasolu. Või vähemalt päikese- ja tuuleenergia „allalaadimise“ vahendeid. Vastasel juhul saavad isegi kõige nutikama kommunikatsioonitehnoloogia akud varem või hiljem tühjaks ning infolevi lakkab.

Samamoodi ei suuda me oma inimlikkuses Jeesusest tunnistust anda, kui me ei saa laetud jumaliku vaimuväe allikast. Jeesuse elu ja õpetus võib meil peas olla, aga selle järgi elada pole meil iseenesest võimet ega tahet. Pühakirjatekste võime tunda ja osundada, aga Jumala sõna meie elus niisama vilja ei kanna ega levi. Jumala- ja inimarmastus on teadagi ülimaks elukäsuks, ent seda välja elada pole meil iseeneses suutlikkust. Usk, lootus, armastus ning vaimulik elujõud, evangeelne energia, voli ja võime Jeesust järgida ning temast tunnistust anda lähtub ainuüksi otseühendusest tema Vaimu ja ihuga. Otsime siis osadust Jeesuse Vaimus ja tema kohalolu kehastavas koguduseihus sõltumata aegadest ja tundidest, mida uus aasta võib tuua. Olgu alanud aasta motoks mitte niivõrd soov, kuivõrd tõdemus: „Tunnistame Püha Vaimu väes.“

Meego Remmel
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president 

Päeva kirjakoht: Jh 13:1-20
Nädala moto: Kasvamine armastuses

kutse kool KEILA 20 1200x848