Kõrgema Usuteadusliku Seminari eest on põhjust tänada ja paluda

Palmipuudepühal Eesti EKB Koguduste Liidus toimunud koolituse palve- ja ohvripäeval tänati ja paluti üle Eestimaa eriliselt Tartus asuva Kõrgema Usuteadusliku Seminari eest, kus 18. aprillil leidis aset riiklik kvaliteedi- ja üleminekuhindamise visiit.

Palmipuudepüha eel toimunud õppesessioonil tudengite, õppejõudude ja seminari töötajate sünnipäevaõnnitlusi vastu võtnud rektor Margus Kask tõdes, et riiklik hinnang seminari tööle ja tegevusele määrab paljuski selle arengusuundi tulevikus. Rektori sünnipäeval tema kabinetis kogunenud hoolekogu koosolekul tehti veel viimaseid ettevalmistusi Suure Nädala aluses toimuva riikliku kvaliteedihindamise ekspertkomisjoni vastuvõtmiseks.

Täna võib tõdeda, et komisjoni kohtumised kooli juhtkonna ja majandusmeeskonna, tudengkonna, õppejõudude ning õppekava arendajatega toimusid konstruktiivses õhkkonnas. Lähinädalad toovad Eesti kõrgkoolides toimuvate üleminekuhindamistega tegelevate eksertide hinnangud ning nendest lähtuvate otsuste kujundamise liidule kuuluva rakendusliku õppekavaga erakõrgkooli edasise arengu kavandamiseks. Nii on põhjust liidu kogudustele kohaste vaimulike töötegijate koolitamise nimel tegutseva seminari eest jätkuvalt tänada ja eestpalveid teha.