Kasutame meile antud aega palveks!

Kallid kogudused ja koguduste karjased Eesti EKB Koguduste Liidus,

Kuningas Taavet alandub Kõigekõrgema palge ees ja tunnistab: “Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, Sinu palet!” (Ps 27:7-8)

Minagi tunnen oma südames kutset alanduda Issanda vägeva käe alla ning otsida palves ja isegi paastumises tema palet! Meid ootavad paljuski otsustavad ajad nii me koguduste liidu kui kogu me maa ja rahva elus. Kasutame siis järgmisest kolmapäevast, palvepäevast alates 40 päeva jooksul kuni ülestõusmispühadeni meile antud aega, et eriliselt tuleviku nimel palvetada. Sündigu Issanda tahe! Saame seda teha nii isiklikus palvekambris kui ühistel palvekoosolekutel, rääkimata Jumala rahvale omasest paastuaegsest elulaadist ja teenimisvalmidusest meid ümbritseva ühiskonna keskel.

Jumala sõna kinnitab: “Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked? Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest? Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb: “Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev. Ja Issand juhatab sind alati!” (Js 58:6-11)

Meego Remmel

Koeru Vabakoguduses pastor Mati Pihlaku ametisseseadmine

Mati Pihlaku ametisseseadmine Koeru Vabakoguduses31. jaanuaril toimus Koeru Vabakoguduses pastor Mati Pihlaku ametisseseadmine ja diakoniks ordineerimine. Uuele kogudusekarjasele ning kogudusele ja külalistele jagas Jumala sõna ning palus õnnistust läbi viimaste aastate Koerus pastorina teeninud ja mullu emerituuri siirdunud Tõnu Vebel koos Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi Meego Remmeliga. Külalistervitajatena astus üles hulk erinevate koguduste esindajaid. Pastor Mati Pihlak on nelja lapse isa. Koos koguduse juhatusega õpib ta KUS Kutse Koolis. Täname ja palume uue ametivenna kogudusekarjaste peres!

Tunnistame Püha Vaimu väes. Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD 2016

presidendi uusaastaläkituse piltÕnnistatud uut Issanda aastat – 2016!

Algav aasta on liigaasta, kus kokku 366 päeva. Niisiis, kui Jumal lubab ja me elame, on eelolevas aastas armuaega rohkem kui mullu. Igal juhul on meile antud aeg kingituseks Loojalt. Jeesus ei käsi hakata teoretiseerima, mida ja millal täpselt see aeg endaga kaasa toob. Ta läkitab meid antud kingitust praktiliselt kasutama, öeldes: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:7-8)

Meie kätesse antud aega õigesti kasutades võime eeloleval aastal ellu viia suurimaid jumalikke ja inimlikke unistusi, mis kujunevad õnnistuseks nii meie kodukohas kui üle Eestimaa ja selle piiridegi. Jeesus läkitab meid tunnistama temast Püha Vaimu väes kõikjal üle maailma. Kui apostlid alustasid omaaegset kuulutustööd Jeruusalemmas, suundudes sealt edasi üle kogu Juuda- ja Samaariamaa ning jõudes lõpuks välja Rooma impeeriumi pealinna, piirialade ja naabermaadeni, siis tänapäevased infotehnoloogilised vahendid võimaldavad meil Jeesusest tunnistust anda sõna otseses mõttes „ilmamaa äärteni“. Elektroonilise võrguajastu sõnumi edastamine eeldab siiski elektrienergia ning vooluvõrgu olemasolu. Või vähemalt päikese- ja tuuleenergia „allalaadimise“ vahendeid. Vastasel juhul saavad isegi kõige nutikama kommunikatsioonitehnoloogia akud varem või hiljem tühjaks ning infolevi lakkab.

Samamoodi ei suuda me oma inimlikkuses Jeesusest tunnistust anda, kui me ei saa laetud jumaliku vaimuväe allikast. Jeesuse elu ja õpetus võib meil peas olla, aga selle järgi elada pole meil iseenesest võimet ega tahet. Pühakirjatekste võime tunda ja osundada, aga Jumala sõna meie elus niisama vilja ei kanna ega levi. Jumala- ja inimarmastus on teadagi ülimaks elukäsuks, ent seda välja elada pole meil iseeneses suutlikkust. Usk, lootus, armastus ning vaimulik elujõud, evangeelne energia, voli ja võime Jeesust järgida ning temast tunnistust anda lähtub ainuüksi otseühendusest tema Vaimu ja ihuga. Otsime siis osadust Jeesuse Vaimus ja tema kohalolu kehastavas koguduseihus sõltumata aegadest ja tundidest, mida uus aasta võib tuua. Olgu alanud aasta motoks mitte niivõrd soov, kuivõrd tõdemus: „Tunnistame Püha Vaimu väes.“

Meego Remmel
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president 

Välised ja sisulised jõulud. Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi jõululäkitus AD2015

Jõululäkituse pilt 2015

Vaikselt sajab ju lund,
lilleke magab, näeb und,
mets elab kenasti seal.
Jõululaps tuleb meil pea.

Eduard Ebeli jõululuule kõlab neil päevil otsekui täitumatu unistus. Enneolematult soojal jõulukuul lund ei saja. Lillekesed und ei maga. Mets on roheline ja metsaalune niiske. Kirikutee teeb poriseks. Porisevad needki, kes kirikuteed ette ei võta. Kes veel usuks Jõululapse tulemisse?

Ajal, mil väline tähendusrikkus jõulupühades kaduma kipub, tasub vaadata enda sisse. On's meie jõulu-usk välises kinni või lähtub seesmiselt kindlast usust, lootusest, armastusest?

„Teile sündigu teie usku mööda,“ kinnitas Jeesus (Mt 9:29). Tema on jõulude Kese ning elumuutva usuliikumise Algus ja Ots. Usk tema sündi, ellu, surma, surnuist ülestõusmisse ja taastulemisse on toonud elumuutuse alates esimesest kuni kahekümne esimese sajandini. Jeesust järgides oleme meiegi kutsutud osalema usuliikumises, kes kingib nii seesmist kui ka välist elumuutust isiklikku ja ühisesse ellu. Jeesuse usust ja järgimisest lahti öeldes saab aga varem või hiljem otsa ka lootus ja armastus, mis kinkinud üle aegade jõuluõnnistusena isiklikule ja ühisele elule pühitsemisväärtust.

Jõulude paradoks kätkebki end jõuluevangeeliumis. Välist seesmise hinnaga ei saa. Jeesuseta jõuludest saavad mittejõulud. Usus Jeesusele keskendudes muutuvad aga jõulud sisuliseks ja kestlikuks. „Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.” (Jh 1:11-14)

Saame, oleme ja jääme siis Jumala lasteks, kes elavad välja Jumala Pojale sarnast sisukat ja elumuutvat usku, lootust ja armastust!

Meego Remmel
Eesti EKB Koguduste Liidu president
Jõulud AD2015

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht: 2Sm 6:1-11
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848