Venekeelne naiste kevadpäev Sillamäel

Armas õde!

Kutsume Sind XVII venekeelsete naiste konverentsile, mis toimub 21. märtsil EEKBK Liidu Sillamäe koguduses "Issanda Arm", Gagarini tn. 10.
 
Millest me räägime?
"Milline on sinu palve?" /Estri raamatu järgi/ - Aniko UjvariEBWU president (Ungari).
 Sa oled loodud armastuse jaoks" - Talvi Helde, EEKBKL naistetöö juht
 
Kui te soovite, palun võtke midagi kaasa ühisele teelauale, ilma milleta ei toimu ükski naiste osadus.
Kohtumiseni Sillamäel!
 
Info: + 372 55 953 303, Alina Orehhova

Nauste kevadpäev Sillamäel 2015

Oikumeeniline Maailma Palvepäev 2015

Märtsikuu esimesel reedel, 6. märtsil, peetakse üle maailma oikumeeniliste jumalateenistustega Maailma Palvepäeva (World Day of Prayer, http://www.worlddayofprayer.net).

Tallinnas toimub oikumeeniline jumalateenistus 6. märtsil kell 18.00 Tallinna Kalju Baptistikoguduses Kalamajas, Kalju tn 1. Teenistuse teema on: Jeesus ütles neile: "Kas te teate, mida ma olen teile teinud?"

Jumalateenistusele on oodatud kõik inimesed, et ühiselt palvetada ja kaasa elada Bahama rahva elu-olule. Jumalateenistused peetakse ühesuguse teksti alusel ~180 riigis ning selle aasta tekstid on koostanud Bahama palvepäeva korralduskomitee naised. Tallinnas toimuva Palvepäeva jumalateenistuse liturgilisi tekste loevad Tallinna erinevate kirikute ja konfessioonide naised.

 

Korraldajate nimel,

Eesti Metodisti Kiriku Naisteühendus

 

 oikumeeniline-palve

 

Naiste osadushommik Olevistes

Ootame teid 21. veebruaril kell 11 Oleviste Maarja kabelisse naiste osadushommikule!

Oleviste koguduse ja EEKBK Liidu naised võõrustavad kunagist Oleviste koguduse liiget Külvi Maisovit (neiupõlvenimega Külvi Künnapas) ja Cathy Cuyle’i USAst.

Cathy Cuyle’il on and olla nii naiste mentor kui ka noorte nõustaja. Ta on äärmiselt soe ja praktiline inimene ning tugev palvetaja, kes on tundlik Jumala Vaimule. Külvi Maisov osaleb oma piirkonna naiste piiblitundide koostamisel ja peab loenguid.

Õnnistussooviga

Karin Raja ja Talvi Helde

kutse 21 02

Üks tervik. Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD2015

 

 

 

HandsBible

 

Üks tervik

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD2015

 

Õnnistatud uut Issanda aastat – 2015! Juhtigu meid läbi selle aasta Issanda Jeesuse Kristuse Vaimus ja ihus kingitud terviklik elunägemus: Nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.“ (1Kr 12:12)

See kujund saab mõistetavamaks vaadeldes kasvõi käsi. Viis sõrme on igaüks ise liikmed, siiski on nad kättpidi omavahel seotud. Näppude olemasolu saabki „tegeliku tähenduse“ läbi „üksteise teenimise“ ning „kaasateenimise“ terves käelises tegevuses. Sõrmed on ju loodud suurema terviku pärast kui neist igaüks ise. Üksik näpp ei ole paljuks võimeline, samamoodi käed ilma sõrmede või nendevahelise koostööta. Haarata saame vaid siis, kui kaks või enam näppu „kuulavad sõna“ ja „teevad teoks“ pea poolt käele antud käskluse. Tööd tehakse enamasti korraga kahel käel. Klaveril võib luua ja ette kanda muusikat tänu kümne sõrme koordineeritud tegevusele, rääkimata koostööst pedaalivate jalgade, kaasatöötava keha ja vaimus heliloome tervikule mõtleva peaga.

Looja loodud harmooniliste järgnevuste esitamine eeldab samamoodi tegutsemist Kristuse ihu liikmetelt ühes Vaimus. Alustada tuleb ennekõike iseendast, õppides aduma ja elama füüsiliselt, hingeliselt ja vaimulikult terviklikku elu. Apostel Paulus kinnitas: „Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna!“ (1Ts 5:23). Lähisuhetes tähendab terviklik elu elutervet armastust, abielu ja perekonda. Koos abikaasaga Jeesust järgides nii elanud kui ka märtrisurma läinud Siimon Peetruse kirjapärand kätkeb sellekohaseid apostellikke juhiseid meilegi: „Naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist. Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi. Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. (1Pt 3:1-2,7-10) Apostel Johannes edastas omalt poolt meile ilmutuse tervikorganismina elavast kogudusest ja koguduste liidust. Kogudusepea eeldab mitte niivõrd üksikute koguduste, kuivõrd koguduste ühist vaimukuulmist: „Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!“ (Ilm 2:7,11,17,29; 3:6,13,22) Edasi läkitab Issand meid jüngriks tegema terveid rahvaid, mitte pelgalt üksikinimesi: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad!“ (Mt 28:19) Nii on meiegi missioon jüngerlikult teenida ja üles ehitada tervet kogukonda – nii lokaalses kui globaalses jumalariiklikus perspektiivis.

Üleilmselt suurenevad eeloleval aastal pinged erinevatest maailmakäsitustest lähtuvate kultuuride vahel. Euroopas ja Eestis kasvab pingeväli personaalse isikuvabaduse ja kollektiivse ühisvastutuse suhtes. Meid ümbritsevad inimesed ja nende häälekandjad nõuavad üha valjemini, et keegi kellegi ega miski millegi vabadust ei piiraks. Samas saab ühiskond nii kohaliku kui ülemaailmse kooslusena toimida vaid ühiselus, ühise kogukonna liikmete kohusetundlikus ja vastutusvõimelises koostöös. Selleks tuleb igaühel tahes-tahtmatult ennast ja oma vabadust piirata, end teiste heaks tööle rakendada, ühist hüve silmas pidades teenimisvalmilt pühenduda ja pingutada. Suurimat eeskuju näitab selles suhtes Jeesus, kes ütles: „Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ (Mk 10:45) Kui me oleme Kristuse koguduseihu ja igaüks omast kohast tema liikmed, siis ei saa me elada omasoodu, vaid peame kehastama Jeesuse Vaimus sarnast elu ja teenimisvalmidust. Innustagu ja õnnistagu meid Issanda armastus läbi eeloleva aasta tema tahte elluviimisel!

Meego Remmel

Liidu presidendi jõulutervitus AD2014

 

Kallid kaaskristlased ja kaasmaalased üle Eestimaa,

Soovin teile südamest õnnistatud jõulupühi! Loodan ja palun, et jõuluööl sündinud Jeesus tooks usku, lootust, armastust ning rahu ja rõõmu meie kõigi ellu ja suhetesse: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale! Teile on täna sündinud Päästja, kes on Issand Kristus." (Lk 2:10-11)

Jõuludeta talv tähendaks kohutava pimeduse aega. Üle kõige valitseks külm ja kõledus. Sarnaselt kohutav oleks maailm, kus Päästja, kes on Issand Kristus, jääks tundmatuks suuruseks. Sellises maailmas valitseks usaldamatus ja hirm. Nii oleme lõppeval aastal näinud ja kuulnud, kuidas inimestel on kadunud turvatunne ja terved ühiskonnad on sattunud hirmuvalitsuse meelevalda, olgu Ukrainas, Lähis-Idas, Aafrikas, Põhja-Koreas või mujalgi maailmas. Samas pole hirmudest vabanenud meiegi, eestimaalased. Kardame kallaletungi idast ja koolitapu levikut läänest. Küsime: ega liitlased meid ometi häda korral üksi jäta? Pelgame, et kui ei liberaliseerita valitsevat ühiskondlikku suhtumist riigi kaitse all olevasse perekonda, siis vastava orientatsiooniga partnerriigid meid enam ei toeta. Maad võtab hirm teisitimõtlejate ja -ütlejate ees. Kardetakse erinevate usu-, südametunnistuse- ja sõnavabaduse väljenduste tõlgitsemist vihakõne keelde. Samas ähvardatakse Jumala karistuse ja maailmalõpuga. Kristliku jumalakartuse ja elumuutva rõõmusõnumi asemel tahab võimust võtta ebakristlik hukkamõist ja maailmale näpuganäitamine. Usku ja usaldust jumalikes ja inimlikes suhetes varjutab umbusk, võõristamine, sildistamine, süüdistamine, vihakandmine, demoniseerimine. Tahtes-tahtmatult asetub meie ette eksistentsiaalne küsimus, mille esitas tänavu linastunud eestlaste kannatusteloo Risttuules peategelane: „Mis tähendus on vabadusel, kui selle eest tuleb maksta üksindusega?“

Loomisloos kinnitas Looja: „Inimesel ei ole hea üksi olla!“ Lunastusloos on Kõigekõrgema inimesekssünd Jeesuse näol saanud meile, inimlastele, jumalikult päästvaks käesirutuseks. Taevane hüüd maapealsetele oli: „Ärge kartke!“ Miks mitte? Sest Jumal kingib suurt rõõmu! Kuidas nii? Just nii, tema rõõm on sedavõrd suur, et saab osaks kogu rahvale! Mis rõõm see selline on? See on rõõm, mis tuleneb inimlike ja jumalike suhete ühtekuulumise harmooniast, kuna kõigile meile on sündinud Päästja, kes on Issand Kristus! Kuidas võiks Kristus meie elu muuta? Võttes ta usus Päästjana oma ellu hakkame muutuma ennekõike isiklikul tasandil, aga tunnistades üheskoos, et Jeesus on Issand üle kõige ja kõigi, tuleb elumuutus esile ka meie ühises maailmas. Kuhu see välja viib? Usus, lootuses ja armastuses taastatud jumalike ja inimlike suhete maailma. Sellest unistame me viimselt kõik, isegi meie Looja. Tänu Jumalale, tõeline jõulurahu ja rõõm on leitav igavesti päästetud elus ja suhetes!

Meego Remmel
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president
AD2014

Christmas greeting 2014 - video in english

Lae jõluläkituse tekst alla pdf-failina!

Margus Kask lõpetab ja Einike Pilli alustab KUS rektorina

 

 

2. detsembril 2014 Kehras toimunud Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu koosolekul kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon. Sellele vastavalt saab Kõrgemast Usuteaduslikust Seminarist tulevikus liidu erinevaid koolitus- ja arendusvaldkondi lõimiv hariduskeskus. Kuna 31. detsembril 2014AD lõpetab oma töö praegune seminari rektor magister Margus Kask, avaldas vanematekogu temaga kohtudes tehtud töö eest tänu ja tunnustust. Uueks rektoriks valiti samas doktor Einike Pilli, kes asub tööle 1. jaanuarist 2015AD. Vastavalt hariduskontseptsioonile tegi liidu vanematekogu ettepaneku kevadel kogunevale liidu aastakonverentsile nimetada liidu põhikirjas mainitud seminar ümber hariduskeskuseks ning teha vastavalt sellele ümber ka antud asutuse põhikiri ja juhtimisstruktuur. Selle muudatuse elluviimiseni koordineerib liidu koolitus- ja arendustöö lõimimist liidu juhatus.

11. detsembril toimunud Kõrgema Usuteadusliku Seminari jõuluõhtul andis Liidu president nii rektor Margus Kasele kui ka õppeprorektorina tööjärge üleandvale Eve Saumetsale tänukirja pühendunud töö eest Liidule kuuluva teoloogilise erakõrgkooli teenimisel. Samuti avaldasid neile tänu seminaristid ja kolleegid. Samas tutvustas oma tööd lõpetav rektor kooliperele uut rektorit, kes seatakse ametisse uue, 2015. aasta alguses.

Margus Kask ja Eve Saumets

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht: 2Sm 6:1-11
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848